Strona główna/Regulamin

Regulamin

Regulamin podmiotu leczniczego Active Place

OGÓLNE:

 1. Do korzystania z podmiotu leczniczego Active Place uprawnione są wyłącznie osoby, które:
 • wypełniły Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach,
 • upoważnienie dotyczące uzyskania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 • upoważnienie dotyczące uzyskania dokumentacji medycznej,
 • podpisały zgodę na przetwarzanie danych osobowych związaną z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO)
 1. W przypadku dzieci obowiązuje oświadczenie opiekunów prawnych.
 2. Kobiety w ciąży i osoby starsze powinny przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do terapii i ćwiczeń.
 3. Obiekt jest monitorowany, a nagrania z części wspólnych są przechowywane przez okres 1 miesiąca. Osoby na terenie Ośrodka wyrażają zgodę na nagrywanie wizerunku video, przechowywanie i odtwarzanie dla celów dowodowych.
 4. Pacjent korzystający z zajęć indywidualnych lub grupowych akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu i jest obowiązany do jego przestrzegania.

BEZPIECZEŃSTWO:

 1. Ćwiczący powinien posiadać strój sportowy, w tym obuwie na zmianę.
 2. Podczas zajęć grupowych na sali mogą przebywać tylko osoby ćwiczące.
 3. Za bezpieczeństwo dziecka poza salą zajęć opowiada rodzic lub opiekun.
 4. Uczestnik może przebywać na sali terapeutycznej i korzystać z jej wyposażenia wyłącznie pod nadzorem fizjoterapeuty.
 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody, a w przypadku dzieci są to ich rodzice lub opiekunowie.
 7. Niedopuszczalne jest zabieranie kluczy do szafek z szatni lub pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu z usług ośrodka. Rzeczy pozostawione w szafkach nie będą przechowywane.
 8. Zabrania się trzymania w szatni środków lub przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Active Place.
 9. Za pozostawione rzeczy ośrodek nie odpowiada.
 10. Osoby naruszające porządek lub przepisy Regulaminu mogą zostać usunięte z sali ćwiczeń lub gabinetu.
 11. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Zabrania się wejścia do Active Place pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

PŁATNOŚCI:

 1. Płatności regulujemy przed wejściem na zajęcia.
 2. Płatności można dokonać: gotówką, kartą płatniczą, za pomocą platformy PayU oraz na podstawie faktury przelewowej.
 3. Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji w rejestracji.
 4. Faktury za dany miesiąc wystawiane są na koniec danego miesiąca.
 5. Pacjenci, którzy korzystają z naszych usług po raz pierwszy:
 • zobowiązani są do dokonania opłaty do godziny 18.00 dnia poprzedzającego wizytę,
 • link do płatności zostanie wysłany na numer telefonu podany przez Pacjenta,
 • uiszczenie opłaty stanowi potwierdzenie rezerwacji wizyty.

NIEOBECNOŚCI:

 1. Osoby mogą odwołać bez żadnych konsekwencji zajęcia do godziny 18.00 dnia poprzedzającego umówiony termin.
 2. Zajęcia można odwoływać telefonicznie lub mailowo:
 • PŁOCHOCIŃSKA 111

Tel. 22 452 40 54, lub mailowo bialoleka@active-place.pl

 • OSTROROGA 21

 Tel.  881 309 303, lub mailowo  wola@active-place.pl

 1. W przypadku zajęć wypadających po dniu wolnym od pracy zgłoszenia o nieobecności przyjmujemy do godz. 10.00 danego dnia.
 2. W sytuacji, gdy wizyta nie zostanie odwołana terminowo (do godz. 18.00 dnia poprzedniego, lub do godz. 10.00 po dniu wolnym od pracy) Pacjent, jest zobowiązany do opłacenia połowy jej kosztu przy kolejnej wizycie.
 3. Gdy Pacjent nie przyjdzie na umówioną terapię bez uprzedniego poinformowania o tym Active Place, lub gdy terminowo nie odwoła wizyty Ośrodek ma możliwość anulowania kolejnych rezerwacji.

KORZYSTANIE Z KARNETU:

 1. Karnet (4 wejścia) jest imienny i może być wykorzystany jedynie przez osobę, która dokonała jego zakupu i widnieje w systemie Active Place.
 2. Wykupiony karnet należy wykorzystać w ciągu 5 tygodni (możliwość jednokrotnego odwołania) od daty jego wystawienia.
 3. W przypadku niewykorzystania zarezerwowanego terminu i nieodwołania wizyty w trybie wyżej opisanym Pacjent ponosi pełny koszt zajęć – zajęcia zostaną odliczone od karnetu.