Kadra

Największą wartością Active Place są ludzie, którzy tworzą nasz Klub. Są to najwyższej klasy fizjoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem, dla których wykonywany zawód jest jednocześnie życiową pasją.

DOROTA MATCZAK

DOROTA MATCZAK

Założycielka Active Place

Fizjoterapeutka, założycielka Active Place, terapeutka metody FITS, terapeutka integracji sensorycznej.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Od blisko 10 lat skutecznie łączy teorię oraz praktykę zapobiegania i leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży.

W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” rozwijała i poszerzała swoją wiedzę prowadząc liczne zajęcia fizjoterapeutyczne dla dzieci. Uczestniczyła w licznych badaniach pod kątem występowania wad postawy ciała. Brała udział w projektach badawczych m.in. „Badania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży” na Ursynowie oraz „Funkcjonalna ocena miednicy wśród pacjentów z idiopatycznym bocznym skrzywieniem kręgosłupa w procesie leczenia zachowawczego”. Problematyka wad postawy oraz wpływu aktywności ruchowej na rozwój dzieci była również tematem jej dwóch prac licencjackich oraz pracy magisterskiej. 

Współautorka publikacji naukowej „Ocena zmian w postawie ciała pod wpływem mobilizacji. Doniesienia wstępne” przedstawionej na Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Zagadnienia kultury fizycznej i rehabilitacji w badaniach młodych naukowców” w Warszawie oraz na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży” w Białej Podlaskiej oraz współautor publikacji naukowej „Wykorzystanie systemu ZEBRIS do oceny wybranych parametrów postawy ciała u pacjentów z bocznym skrzywieniem kręgosłupa.”

Dodatkowo przez wiele lat prowadziła prywatną praktykę rehabilitacyjną. W tym czasie pracowała z ponad setką dzieci, czego efektem były liczne badania i analizy, pozwalające na udoskonalanie stosowanych metod.

Specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce wad postawy u dzieci i dorosłych, ze szczególnym naciskiem na skoliozy. Prywatnie jest żona i mamą, pasjonatką sportu oraz aktywną wolontariuszką.

Ukończyła następujące kursy:
 • Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS),
 • Kurs I stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej,
 • Kurs II stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej,
 • Skolioza – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • Terapia Manualna – Szkoła Niemiecka: „OW I”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „OW II”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „UW I”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „UW II”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „OW III”,
 • Kurs Thera-Band Academy- ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band,
 • Kurs masażu „Leczniczego i kosmetycznego twarzy oraz sprężystego odkształcania tkanek”,
 • Kurs „Pierwsza Pomoc Medyczna”,
 • Uczestnictwo na pierwszej części kursu „Stabilność – niestabilność.
 • Kompensacyjne schematy ruchowe przy insuficencji systemów stabilizujących”,
 • Kurs Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu skolioz u dziecka zaopatrzonego gorsetem,
 • Instruktor fitness- Academy of Sport Education in Warsaw,
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF.
dr n. med. DANIEL KARASZEWSKI

dr n. med. DANIEL KARASZEWSKI

fizjoterapeuta, terapeuta manualny

Swoim wysokim zaangażowaniem, wypracowanym doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą medyczną, w pełni profesjonalnie wykonuję swój zawód i pamiętam o tym, iż najważniejszy zawsze jest pacjent – Primum non nocere.

Poza pracą kliniczną angażuję się również w działalność dydaktyczno-naukową. Pracując z pacjentami wykorzystuję techniki: Terapii Manualnej, PNF, treningu funkcjonalnego. Głównie zajmuję się pacjentami z dysfunkcjami dotyczącymi układów: stawowych, mięśniowych i nerwowych. Leczę takie dolegliwości, jak: bóle, niedowłady, zaburzenia ruchomości, parestezje itp.

 • Wykształcenie:

2020. Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski: Uzyskanie tytułu naukowego dr n. med. w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z przyznanym wyróżnieniem rozprawy doktorskiej „The effectiveness of hospital rehabilitation of patients after coronary artery bypass based on a comparison between the standard and modified model”,
2006 – 2012. Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski: Fizjoterapia.

Doświadczenie zawodowe:

Obecnie
2010 – obecnie. Asystent w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2016 – obecnie. Fizjoterapeuta w Active Place Rehabilitacja
2018 – obecnie. Dydaktyk w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Lekarskim
2011 – obecnie. Dydaktyk i opiekun studentów fizjoterapii w AWF w Warszawie na Wydziale Rehabilitacji.

Wcześniej
Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER”
Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA przy ul. Wołoskiej
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Kinetik – Centrum Terapii Ruchowej
Martik – Klinika Rehabilitacji

Dodatkowe kwalifikacje:

2014. MFT – Medyczny trening funkcjonalny
2014. Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, Moduł VI
2013. Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, Moduł V
2013. Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, Moduł IV
2012. PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
2012. Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, Moduł III
2012. Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, Moduł II
2011. Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, Moduł I

Publikacje:

2017. Wpływ zwiększonej intensywności rehabilitacji na wynik testu marszu 6-minutowego u pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych. Wyniki wstępne. Folia Cardiologica. Suplement A (tom 12): 10
2017. Pacjent kardiochirurgiczny, rehabilitacyjna „zagadka” w oddziale szpitalnym. Biuletyn Koła PTP w SP CSK Banacha 1a w Warszawie. 7 (2)
2014. Comparison of two models of hospital rehabilitation in patients after coronary artery bypass grafting. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska – Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 11 (1): 86-89
2012. Porównanie dwóch modeli rehabilitacji szpitalnej u pacjentów po pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Praca dyplomowa. Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Konferencje naukowe (czynny udział):

2020. XV Sympozjum „Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych”.
2019. XXXVIII Dni ortopedyczne Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
2017. Kardio-Torakoneptunalia: „Wpływ zwiększonej intensywności rehabilitacji na wynik testu marszu 6-minutowego u pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych. Wyniki wstępne” Jastarnia
2015. Kardio-Torakoneptunalia: „Miejsce fizjoterapii we współczesnej medycynie”. Jastarnia
2015. Kardio-Torakoneptunalia: „Specyfikacja pracy w oddziale kardiochirurgii realną przyczyną przeciążenia narządu ruchu. Jak można zadbać o naszą sprawność?”. Jastarnia
2014. 10-lecie Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca: „Porównanie dwóch modeli rehabilitacji szpitalnej u pacjentów po pomostowaniu aortalno-wieńcowym”. Wrocław
2012. XIV Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne. Gdańsk
2012. XIV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej. Warszawa
2012. II Letnie Spotkania Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa
2011. Torakoneptunalia: „Skuteczność rehabilitacji – właściwy dobór terapii w kardiochirurgii”. Jurata 2011. V Wiosna z Fizjoterapią: „Złożona rehabilitacja po pomostowaniu aortalno-wieńcowym u pacjenta z powikłaniami oddechowo-ruchowymi. Opis przypadku”. Warszawa
2010. Torakoneptunalia: „Złożona rehabilitacja po pomostowaniu aortalno-wieńcowym u pacjenta z powikłaniami oddechowo-ruchowymi. Opis przypadku”. Jurata
2010. IV Wiosna z Fizjoterapią. Warszawa
2007. I Wiosna z Fizjoterapią. Warszawa

Projekty badawcze:

2020 – obecnie. Główny badacz ds. metodologii badawczej i analizy wyników: „Development of a diagnostic and therapeutic tool dedicated to patients aged 7-10 with lower limb axis defects, using proprietary body geometry measurement technology and rehabilitation games in VR technology.”
2017. Udział w prowadzeniu badania: „Zastosowanie laseroterapii MLS w poprawie standardu życia pacjentów
z cukrzycą typu 2i hipercholesterolemią”
2016. Udział w prowadzeniu badania: „Globalne, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, randomizowane, sterowane zdarzeniami, badanie z aktywnym ramieniem kontrolnym porównujące profilaktykę przeciwzakrzepową opartą na stosowaniu terapii rywaroksabenem z terapią przeciwpłytkową u pacjentów
po przebytym zabiegu przez cewnikowej implantacji zastawki aortalnej (ang. TAVR), prowadzone w celu optymalizacji wyników klinicznych”
2011 – obecnie. Współtworzenie autorskiego programu rehabilitacji oraz prowadzenie badań w zakresie rehabilitacji szpitalnej pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych w Klinice Kardiochirurgii I Katedry
i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego .

Członkostwa i funkcje:

2016. Delegat I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów w wyborach do Krajowej Rady Fizjoterapeutów.
2015. Członek Komitetu Naukowego w Kardio-Torakoneptunalii
2010 – 2011. Stypendium naukowe. II Wydział Lekarski WUM, Oddział Fizjoterapii.
2009 – obecnie. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii. Członkostwo w Stowarzyszeniu Fizjoterapia Polska.

ALEKSANDRA DOBRZYŃSKA

ALEKSANDRA DOBRZYŃSKA

fizjoterapeutka, terapeuta integracji sensorycznej

Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydziału Lekarskiego Oddziału Fizjoterapii. Doświadczenie naukowe zdobywała jako wykładowca Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej w zakresie przedmiotów: fizykoterapia, fizjoterapia w kardiologii i pulmunologii oraz wybrane zagadnienia kliniczne, a także słuchaczom Medycznej Szkoły Policealnej Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia w zakresie przedmiotu masaż – praktyka zawodowa. Bardzo wysokie oceny zdobywała dzięki ogromnej pasji i zaangażowaniu oraz umiejętnemu łączeniu najnowszych zdobyczy nauki z praktyką fizjoterapeutyczną. Ukończyła studia podyplomowe – kierunek przygotowanie pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Jednak największą satysfakcję sprawia jej praca z pacjentem. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, po zabiegach operacyjnych oraz z wadami postawy. Doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” oraz na licznych praktykach. Prowadziła tam zarówno ćwiczenia indywidualne, jak i grupowe. Także tutaj wysokie oceny pracy wynikały z jej pozytywnego nastawienia (co widać na zdjęciu), profesjonalnego podejścia oraz ogromnego doświadczenia.

Dodatkowe kwalifikacje:
 • FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
 • PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation,
 • Kinesiology Taping,
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży,
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich,
 • Techniki energizacji mięśni cz. I,
 • Techniki energizacji mięśni cz. II,
 • Mięśniowo powięziowe rozluźnianie,
 • Technika aktywnego rozluźniania,
 • Dysbalans mięśniowo powięziowy,
 • Terapia punktów spustowych,
 • Fizjoterapia kobiet. Terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna,
 • Kurs I stopnia z zakresu Diagnozy Integracji Sensorycznej,
 • Kurs II stopnia z zakresu Diagnozy Integracji Sensorycznej.
KATARZYNA GAŁASZEWSKA

KATARZYNA GAŁASZEWSKA

fizjoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydziału Lekarskiego Oddziału Fizjoterapii. W czasie trwania studiów pracowała na oddziale onkologicznym w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Marszałkowskiej, współpracując z Fundacją Spełnionych Marzeń. Po ukończeniu licencjatu zdobywała doświadczenie podczas stażu w Centrum Zdrowia Dziecka. Studiując rozpoczęła prace z dziećmi z wadami postawy. Od tamtej pory właśnie na tym skupia się w rozwoju zawodowym. Po obronieniu dyplomu rozpoczęła prace w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER”, gdzie pracowała z dziećmi ze skoliozami i schorzeniami neurologicznymi. Uwielbia wyzwania zawodowe, dzięki czemu podejmuje współpracę z najtrudniejszymi przypadkami. Swoim uśmiechem i pozytywnym nastawieniem potrafi zmobilizować każdego pacjenta do ciężkiej pracy w osiągnięciu zamierzonych celów. W czasie pracy walczy o lepsze i zdrowsze ciało pacjentów, a po pracy spędza czas na siłowni walcząc z ograniczeniami własnego ciała, przygotowując się do zawodów w kulturystyce i fitness.

Ukończyła następujące kursy:
 • FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
 • Kurs „Wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka”,
 • PNF podstawowy ,
 • szkolenie „Dziecko Wiotkie”,
 • PNF Rozwijający,
 • PNF i Skoliozy,
 • Techniki energizacji mięśni cz.1,
 • Techniki energizacji mięśni cz.2,
 • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie,
 • Technika aktywnego rozluźniania,
 • Dysbalans mięśniowo-powięziowy,
 • Podstawy teoretyczne i praktyczne trójpłaszczyznowej korekcji skolioz wg. metody Lenhert-Shroth.
dr n. med. RADOSŁAW WILIMSKI

dr n. med. RADOSŁAW WILIMSKI

specjalista kardiochirurgii

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2001 roku pracuje jako kardiochirurg w Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w SPCSK przy ul. Banacha w Warszawie. Pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Bogate doświadczenie kliniczne zdobył w renomowanych polskich i zagranicznych ośrodkach medycznych:

 • Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego
 • Uniwersytetu Medycznego (lata 1995 – 2000),
 • Klinice Kardiochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2001 roku),
 • Department of Cardiothoracic Surgery Ulleval University Hospital, Oslo, Norway (lata 2007 – 2013), Katedrze i Oddziale Klinicznym
 • Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (2009),
 • Heart Center, Leipzig University, Germany (2010, 2016),
 • Department of Cardiovascular Surgery, Cardiovascular Center Bad Neustadt, Germany (2011),
 • Department of Cardiac Surgery, Heart Centre Dresden, Germany (2012),
 • Department of Cardiology and Cardio-thoracic Surgery, Amsterdam, Netherlands (2012),
 • Service de Chirurgie Cardio-thoracique, Hopital Cardiologique, Centre Hospitalier Regional et Universitaire de Lille, Lille, France (2012, 2015).
Publikacje

Autor i współautor licznych artykułów naukowych, opublikowanych m.in. w: International Heart Journal, Cardiology Journal, Thrombosis Research, Blood Caogulation & Fibrinolysis, Platelets, American Journal of Cardiology, Postępach w Kardiologii Interwencyjnej, Folia Cardiologica, Kardiologii po Dyplomie, Kardiologii Polskiej, Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej. Recenzent w Catheterization and Cardiovascular Interventions, Videosurgery and other miniinvasive techniques oraz Kardiologii Polskiej. Redaktor naczelny portalu internetowego Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

Członkowstwa i funkcje

Członek komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych: Kardio-Torakoneptunalia – powikłania w kardio- i torakochirurgii, Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej, Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych, Warsaw International Medical Congress, Motivation for Hearts, Konferencji Zabiegowych Studenckich Kół Naukowych.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Osiągnięcia

Wspólnie z Zespołem Pracowni Kardiologii Inwazyjnej SPCSK WUM wykonał pierwsze w Polsce implantacje protez zastawki aortalnej z bezpośredniego dostępu przez aortę wstępującą i tętnicę szyjną wspólną. Główne zainteresowania zawodowe dotyczą technik małoinwazyjnych w kardiochirurgii, intensywnej terapii, opieki pooperacyjnej i medycyny sportowej.

Współtwórca nowatorskiego programu rehabilitacji pacjentów po przebytych operacjach kardiochirurgicznych.

robert sobieszczuk

robert sobieszczuk

fizjoterapeuta niemowląt

Od 2008 roku zajmuje się rehabilitacją i opieką paliatywną w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Jest fizjoterapeutą z zawodu i z zamiłowania. Posiada wspaniałe i profesjonalne podejście do niemowląt i dzieci. Stale poszerza swoją wiedzę przez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, co umożliwia mu dobór najskuteczniejszych metod i osiągnięć terapeutycznych. Rodzice zgłaszający problem ze swoim dzieckiem otrzymają natychmiastową pomoc i fachową poradę. Posiada również doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi – głównie ze schorzeniami takimi jak: udary, SM i dystrofie mięśniowe. Na co dzień wykorzystuje w swojej pracy zawodowej metodę NDT Bobath, DNS to Kolar, fizykoterapię oddechową przy użyciu Cough Asist, Kinesiology Taping, a także wykonuje badania spirometryczne. Jest Instruktorem Polskiej Szkoły Masażu Shantala oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (Oddział Mazowiecki).

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki (Wydział Fizjoterapii) oraz Studium Medycznego w Sokołowie Podlaskim (kierunek fizjoterapia).

Ukończył następujące kursy:

 • Kurs „Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych”,
 • Kurs instruktorski Polskiej Szkoły Masażu Shantala,
 • Kurs „Kinesiology Taping”,
 • Kurs „Dynamic Neuromuscular Stabilization to Kolar”,
 • Kurs „Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych” część II.

W ramach kursu CMKP „Opieka paliatywna w pediatrii” prowadził wykład o tematyce „Niewydolność oddechowa na przykladzie przypadku: encefalopatia z odkładaniem żelaza w mózgu” oraz warsztaty praktyczne z Fizykoterapii oddechowej z użyciem asystora kaszlu.

Aleksandra Kurbiel-Syrocka

Aleksandra Kurbiel-Syrocka

fizjoterapeutka, terapeutka metody FITS

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku neuroinformatyka.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych publicznych i prywatnych placówkach w Polsce. W czasie studiów dwukrotnie uczestniczyła w wymianie międzynarodowej w Porto oraz w Lizbonie.

W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” w praktyce zaczęła wykorzystywać swoją wiedzę dotyczącą pediatrii. Rozwija swoje umiejętności, pracując z pacjentami z wadami postawy, skoliozami oraz ze schorzeniami neurologicznymi.

Dodatkowo trudni się tłumaczeniem kursów o tematyce fizjoterapeutycznej prowadzonych w języku angielskim.

Cały czas poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i branżowych konferencjach naukowych.

Aktywność promuje także prywatnie. Czas lubi spędzać w ruchu – biegając, pływając i jeżdżąc rowerem. Dodatkowo jest instruktorką pływania. Uwielbia podróże i zawsze ma w głowie plan na podbój nowego miejsca.

Ukończone kursy:

 • Kinesiology taping
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich –Techniki Energizacji Mięśni
 • Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej
 • Terapia lustrzana
 • Kurs Instruktora pływania
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF
 • Kurs ProPedis – diagnostyka i terapia stóp
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz według metody FITS.
Martyna Kantorek

Martyna Kantorek

fizjoterapeutka, terapeutka metody FITS

Studia wyższe na kierunku Fizjoterapia ukończyła na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalizuje się w rehabilitacji dzieci i młodzieży ze skoliozą, wadami postawy takimi jak m.in. stopy płaskie, stopy płasko-koślawe, stopa wydrążona, wady klatki piersiowej. Zdobyta wiedza oraz nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach zawodowych, konferencjach naukowych, warsztatach pomaga jej w prawidłowym zdiagnozowaniu problemu oraz zaplanowaniu najskuteczniejszej terapii. W swojej codziennej pracy na każdego pacjenta patrzy indywidualnie oraz dba o przyjazną atmosferę zajęć. Uważa, że najważniejszy jest pacjent, a dobra współpraca z dzieckiem i rodzicami umożliwia osiąganie jak najlepszych efektów pracy.

Prywatnie aktywnie spędza czas- jeżdżąc na rowerze, pływając, czy chodząc po górach. Uwielbia podróże te małe i duże poszukując na nich przygód.

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • PNF podstawowy (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation)
 • PNF i Skoliozy
 • FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz – Kompleksowa Diagnostyka Wad Postawy oraz Skolioz)
 • FITS Master Course (techniki mięśniowo-powięziowe w relaksacji klatki piersiowej. Terapia skolioz w ujęciu wisceralnym)
 • Kinesiotaping (KT1+KT2)
karolina sobiepanek

karolina sobiepanek

fizjoterapeutka, terapeutka dzieci i dorosłych

Wykształcenie:

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Wydział Rehabilitacji: Kierunek Fizjoterapia

 • studia stacjonarne II stopnia (09-2018r. – 07.2020r.)
  • Specjalność: Fizjoterapia i metody terapii manualnej w medycynie sportowej
 • studia stacjonarne I stopnia (09.2015r. – 07.2018r.)

Kursy i szkolenia:

 • Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy – Podejście zintegrowane – 24-25.09.2020r. – dr Katarzyna Urban
 • TRENING MEDYCZNY – Train Movement Academy – dr Krzysztof Guzowski
 • Kinesiotaping KT1/KT2 Kinesio Polska – Warszawa, 29.02-1.03.2020r.
 • Kurs online „Skolioza”wg mgr Bogusław Mazur D.O. – 8 kwietnia 2020r.
 • ABC uroginekologii dla fizjoterapeutów z dr n.med. Markiem Kociszewskim – Szkolenia RENORT Słuchając Ciała – Warszawa, 11 października 2019r.
 • Masaż Tkanek Głębokich w ujęciu klinicznym – Projekt Masaż (17-26.07.2019r. Summer Camp 3.0)
 • „Aktywność fizyczna kobiet w ciąży” – Reha-Kursy – Warszawa, 19.12.2016r.

Konferencje naukowe:

 • Konferencja Sportowiec Amator – ORTOPEDIKA 10-11.01.2020r.
 • Kongres Exercise is Medicine Poland – WUM&AWF 18-19.10.2019r.
 • Konferencja Szkoleniowa podczas Zjazdu Absolwentów Projekt Masaż – Katowice, 5.10.2019r.
 • Szkolenie z obsługi urządzeń do medycyny sportowej – New Level Sport (29.05.2019r.)
 • Wystąpienie na Konferencji Studenckich Kół Naukowych – Biała Podlaska 13 czerwca 2019r. – Panel Sport, wystąpienie pt. „Analiza wartości kinetycznych podczas lądowania po skoku szpagatowym” – Koło Biomechaniki – publikacja wyników badań w „ZAGADNIENIA KULTURY FIZYCZNEJ W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW”
 • VIII Ogólnopolskie Sympozjum Postępy Chirurgii Kolorektalnej – Sesja: Chirurg, Fizjoterapeuta i Pielęgniarka – partnerzy w chirurgii kolorektalnej (Serock 05.04.2019r.)
 • Udział w spotkaniu – wykładzie z pokazem: Gregory Johnson „Oddech – Stabilizacja, Postawa, Ruch” Diagnostyka na podstawie funkcjonalnej terapii manualnej opartej na PNF – w ramach SKN Fizjoterapii WUM oraz IPA Poland, 18.11.2018r.

W wolnym czasie angażuję się w wolontariat oraz działalność społeczną. Prywatnie interesuję się tańcem, akrobatyką, jogą, zwierzętami i sztuką.

dorota peckiel

dorota peckiel

fizjoterapeutka, terapeutka diagnostyki i terapii Integracji Sensorycznej

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego na kierunkach Fizjoterapia oraz Wychowanie Fizyczne. Pracę magisterską nt.: „ Analiza ustawienia miednicy oraz stawów biodrowych w fazie podporowej chodu dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną dwułukową” obroniła z wyróżnieniem. Od początku studiów wiązała swoją przyszłość z fizjoterapią dzieci ze skoliozami  i wadami postawy. Pierwsze doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała prowadząc zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz ogólnorozwojowej w warszawskich przedszkolach. Przez wiele lat prowadziła zajęcia z pływania dla niemowląt i małych dzieci. W czasie studiów była wolontariuszka na obozie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji dla osób dorosłych z urazami rdzenia kręgowego.                                                                  Po obronie dyplomu na kilka lat związała się z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „REHA-MEDICA” w Wołominie,  gdzie pracowała z pacjentami ze schorzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi. Właśnie indywidualna praca z pacjentem oraz osiąganie kolejnych wyznaczanych celów terapii daje jej najwięcej satysfakcji. W swojej pracy stawia na dobry kontakt z pacjentem i jego rodzicami. Łączy pracę manualną z ruchem i pracą nad korygowaniem wzorców ruchowych oraz  zmianą nawyków dnia codziennego. Praca z dziećmi wymaga dużej dawki elastyczności i kreatywności, stara się aby każde zadanie ruchowe w czasie terapii najmłodszych  było ukryte w zabawie. Prywatnie jest mamą energicznego dwulatka , uwielbia piesze wędrówki po górach, aktualnie najbardziej ceni sobie 10 minut spokoju z dobrą książką.

Ukończyła następujące kursy:

 • PNF w skoliozach
 • Kurs I stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej
 • Kurs II stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej
 • PNF podstawowy
 • „Mechanizm kontroli postawy – rozwój, zaburzenia, terapia” – szkolenie
 • Terapia Manualna. Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według Kaltenborna i Evjentha
 • Kurs instruktora fitness-jogging
 • Kurs intruktora gimnastyki korekcyjnej.
Alina Pugach

Alina Pugach

Magister fizjoterapii

Posiada doświadczenie w różnych dziedzinach fizjoterapii takich jak geriatria, ortopedia i neurologia, jednak najlepiej się czuję w pracy z dziećmi. Stara się indywidualnie podchodzić do każdego pacjenta i dzięki dokładnej diagnostyce funkcjonalnej wychwycić najsłabsze punkty w aparacie ruchu, które rzetelnie naprawia, posługując się „narzędziami” ze studiów, kursów i zdobytego doświadczenia. Nieustannie się rozwija i poszerza swoją wiedzę, żeby osiągać lepsze i szybsze efekty terapeutyczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji oraz innych placówkach w Warszawie.

Pasjonatka nauki języków obcych, czas wolny lubi spędzać na siłowni, rozwijając swoje możliwości ruchowe poprzez różne formy treningu.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • FITS( Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz)
 • Kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała
 • Radiologia C, TH, L-S i miednica
 • Masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym
 • Nowoczesne standardy rehabilitacji ortopedycznej. Kolano, staw skokowy
 • Instruktor fitness
Sylwia Nakrajnik

Sylwia Nakrajnik

Magister fizjoterapii

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie na Wydziale Fizjoterapii. Wiedzę praktyczną zdobywała w trakcie licznych praktyk i pracy w renomowanych szpitalach klinicznych oraz placówkach rehabilitacji w Warszawie.
Posiada tytuł Certyfikowanej Terapeutki Manualnej wg. modelu szkoły niemieckiej.
Zdobyte doświadczenie wykorzystuję w pracy gabinetowej. W trosce o dobro pacjenta stosuję skuteczne, indywidualnie dobrane metody terapeutyczne. Stale podnosi swoje kwalifikacje na licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych.
Zajmuję się osobami dorosłymi z bólem przewlekłym i po urazach, zmianami zwyrodnieniowymi, wadami postawy i wrodzonymi. Pracuję z pacjentami kardiologicznymi oraz prowadzę rehabilitację pooperacyjną. Przyjmuję pacjentów anglojęzycznych.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia manualna OW Moduł 1 – 3 wg. szkoły niemieckiej
 • Terapia manualna UW moduł 1 – 2 wg. szkoły niemieckiej
 • Terapia manualna FMT wg. szkoły niemieckiej
 • Terapia manualna wg szkoły niemieckiej – moduł egzaminacyjny
 • PNF – kurs podstawowy
Wojciech Wróbel

Wojciech Wróbel

fizjoterapeuta sportowy, trener przygotowania motorycznego i trener FMS

Fizjoterapeuta oraz Trener FMS zarejestrowany w międzynarodowej bazie Functional Movement

Obecnie fizjoterapeuta w Centrum Medycznym LUX MED al. Jana Pawła II 78 Warszawa, gdzie z powodzeniem łączy metody fizjoterapeutyczne z treningiem

W życiu zawodowym i naukowym kieruje się sentencją „Repetitio est mater studiorum” – Powtarzanie jest matką uczenia się

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, kierunek fizjoterapia, gdzie uzyskał dyplom licencjata oraz magistra fizjoterapii z najwyższą oceną –  „bardzo dobry”.
Ukończenie specjalności na studiach z zakresu Fizjoterapii i metod terapii manualnej w medycynie sportowej.

Na studiach wielokrotnie otrzymywał nagrody dla najlepszego studenta za osiągane wyniki w nauce oraz za działalność naukową na rzecz uczelni w tym w szczególności w zakresie fizjoterapii sportowej i przygotowania motorycznego

Prelegent na ogólnopolskich konferencjach z zagadnień kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w pracach badawczych

Uzyskał II miejsce w kategorii „Drużyna” w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów będącym jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w Polsce z zakresu fizjoterapii

Ceniony i nagradzany członek studenckich kół naukowych „SKN fizjologii”, „SKN biomechaniki”, „SKN motoryki i fizjoterapii sportowej”

Wolontariusz w Stowarzyszeniu Fizjoterapia Polska oraz na licznych konferencjach, które odbywały się na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Współzałożyciel i wiceprzewodniczący – SKN Motoryki i Fizjoterapii Sportowej – pierwszego koła naukowego w historii AWF-u łączącego tematykę fizjoterapii sportowej i przygotowania motorycznego

Współzałożyciel oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Motoryki i Fizjoterapii Sportowej, którego celem jest podnoszeniem jakości świadczenia usług w zakresie fizjoterapii oraz przygotowania motorycznego

Prestiżowe staże

 • jako fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego oraz trener funkcjonalny w:

Klubie Sportowym Escola Varsovia – klub piłkarski posiadający zespoły we wszystkich Centralnych Ligach Juniorów

Klubie Sportowym Polonia Warszawa – klub piłkarski

Klubie Sportowym Energa MKS Kalisz – Polska Liga Kobiet piłki siatkowej

Klubie Sportowym Energa MKS Kalisz – Superliga piłki ręcznej

Klubie Sportowym MUKS Praga Warszawa – I liga kobiet w piłkę nożną

 • jako fizjoterapeuta w:

– „Klinika Moja” Specjalistyczna Klinika Rehabilitacji i Telemedycyny

Medica-med Pruszków

– Ottobock Polska

– Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji Zabajka

Uczestnik wielu warsztatów i kursów specjalistycznych z zakresu fizjoterapii sportowej, ortopedycznej oraz treningu funkcjonalnego:

 • „Ocena funkcjonalna FMS” – Certyfikowany Ekspert oceny funkcjonalnej – międzynarodowe uprawnienia Functional Movement Systems
 • „FMS Zaawansowane korekcje” – Certyfikowany Trener treningu funkcjonalnego– międzynarodowe uprawnienia Functional Movement Systems
 • „Masaż Tkanek Głębokich z Elementem Taśm Anatomicznych Mięśniowo-Powięziowych Thomasa Mayersa”
 • „Fizjoterapia sportowa w urazach stawu skokowego i podudzia”
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu NEW LEVEL SPORT z zakresu regeneracja i odnowa biologiczna w Fizjoterapii Sportowej
 • Kinezjotaping KT1 – kinezjotaping podstawowy
 • Kinezjotaping KT2 – kinezjotaping zaawansowany
 • Certyfikat z „Trening Mobilności” w Train Movement Academy
 • Kurs Komunikacja Kliniczna PAO
 • Kurs Functional Movement Screen level 1
 • Kurs Functional Movement Screen level 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Teoretyczne i praktyczne szkolenie z projektowania i doboru indywidualnych wkładek 3D”
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Aktywny uczestnik licznych konferencji z zakresu fizjoterapii oraz przygotowania motorycznego:

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”

Konferencja KICK OFF – „Analiza biomechaniki ruchu: profilaktyka i poprawa wydajności”. Organizowanym przez KINESPORT CE sp. z o. o.

Konferencja KICK OFF 2 – „Kontuzje u tenisistów”. Organizowanym przez KINESPORT CE sp. z o. o.

Konferencja KICK OFF 3 – „Postawa Ciała w Kontekście Fizjoterapii Sportowej”. Organizowanym przez KINESPORT CE sp. z o. o.

X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej FORUM PRAKTYKÓW – Skoliozy – w tym wolontariat*

Konferencja „Nowe horyzonty leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Leczenie patologii barku” uzyskując 8 punktów edukacyjnych (CME). Organizowanej przez SPORTO.

Sympozjum „Metodologiczne i metrologiczne problemy diagnostyki narządu równowagi człowieka”

Interdyscyplinarna Konferencja w Centrum Ortopedii i Rehabilitacji ENEL-SPORT „Kończyna górna” uzyskując 7 punktów edukacyjnych

VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda” – w tym wolontariat*

Certyfikat uczestnictwa oraz dyplom za zajęcie II miejsca w kategorii „Drużyna” w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów  

Zainteresowania i pasje to:

1)Sport w tym:

 • Trening siłowy „od paru lat sumiennie zdobywam wiedze z zakresu treningu siłowego i wdrażam ją w praktykę na swoim własnym ciele, ponieważ jak mawia słynna maksyma „bezruch jest chorobą, ruch jest powrotem do zdrowia”
 • Piłka nożna „występowałem w amatorskim zespole w rozgrywkach piłki nożnej 6 osobowej organizowanych przez Playarena Pruszków”
 • Kolarstwo „organizuje wycieczki rowerowe po całej Polsce”

2) Muzyka:

 • „Jestem absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie w klasie klarnetu, brałem udział w wielu konkursach międzyszkolnych – w tym zająłem 1 i 3 miejsce w Międzyszkolnych Konkursach Instrumentów Dętych Drewnianych oraz brałem udział w Ogólnopolskich Konkursach i Koncertach klarnetowych 3 osobowych”

„Dzięki muzyce i sportowi poznałem jak ważna jest sumienność i systematyczność pracy, którą wdrażam w życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym”.

Alan Olejnik-Kiermasz

Alan Olejnik-Kiermasz

fizjoterapeuta sportowy, trener przygotowania motorycznego i trener FMS

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Tytuł magistra fizjoterapii zdobyłem broniąc pracę „Anatomia funkcjonalna piłkarzy nożnych za pomocą wybranych metod.”

W pracy interesuje mnie medycyna sportowa, w szczególności schorzenia i kontuzje stawu skokowego, kolanowego oraz  biodrowego.

Swoje doświadczenie zdobywałem podczas pracy ze sportowcami: amatorami oraz profesjonalistami.
 
Stale poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach, webinarach i warsztatach z zakresu szeroko rozumianej fizjoterapii ortopedycznej.

W codziennej praktyce klinicznej najbardziej cenię sobie holistyczne podejście do pacjenta. Uważam, że działanie przyczynowe jest jedyną skuteczną drogą w odzyskaniu pełnej sprawności.

Ukończyłem następujące kursy:  

 • Manipulacje powięziowe wg Stecco – Fascial Manipulation level 1
 • Manipulacje powięziowe wg Stecco – Fascial Manipulation level 2
 • Functional Movement Screen Level 1
 • Functional Movement Screen Level 2
 • Functional Movement Screen Corrective Strategies Course
 • Integracyjna Terapia Blizn
 • Masaż Tkanek Głębokich
 • Kinesiotaping KT1
 • Kinesiotaping KT2
 • Flossing
 • Physiobalde
Prywatnie jestem pasjonatem bosku, wakeboardingu i piłki nożnej. 
Jurand Słoniewicz

Jurand Słoniewicz

fizjoterapeuta, terapeuta manualny

Absolwent warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

     Człowiek z pasją. Regularnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności przeszukując medyczne bazy danych, uczestnicząc w szkoleniach podyplomowych oraz konferencjach naukowych. Z kilku ogólnopolskich konferencji wrócił do domu jako laureat.

     Szczególnym zainteresowaniem darzy terapię manualną, którą rozszerza uczestnicząc m.in. w szkoleniach International Academy of Orthopedic Medicine (IAOM).

     Na co dzień związany z Narodowym Instytutem Kardiologii, w którym spełnia się naukowo, jednocześnie pomagając pacjentom po incydentach sercowo-naczyniowych oraz operacjach kardiochirurgicznych.

     Chwile wolne od pracy i szkoleń spędza aktywnie, najchętniej na górskim szlaku. Latem odpoczywa ucząc młodzież łucznictwa i crossmintona.

Judyta Dziwińska

Judyta Dziwińska

fizjoterapeutka sportowa, specjalistka z zakresu biegania

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku fizjoterapia, autorka najlepszej pracy magisterskiej wg Krajowej Izby Fizjoterapeutów przeznaczonej do publikacji w czasopiśmie Physiotherapy Review: „Wpływ tapingu stawu skokowego na zmiany obciążenia stopy w biegu”.

Biegaczka, instruktor pływania, musher.

Doświadczenie zdobywała jako fizjoterapeuta w klubie Escola Varsovia.

Terapię opiera na nauce kontroli ruchu i eliminacji przyczyn problemów, a nie ich skutków czy objawów.

Ukończyła m.in. kursy:

 • Kinetic Control: Kręgosłup Lędźwiowy i Biodro
 • Analityczne podejście do biegu i jego techniki – dr R. Biernat
 • Body Reading: Koncepcja Mechaniki Przeciążeń – Ł. Smołka
 • Masaż Tkanek Głębokich – P. Szeklicki
 • Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe dla równowagi strukturalnej wg. Myersa i Earlsa – praca z klatką piersiową i wzorcami oddychania
 • Tułów – baza do ruchu – dr R. Biernat
 • Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu
 • Basic Sport Nutrition
 • Taping w sporcie i rehabilitacji
Agnieszka Dolniak

Agnieszka Dolniak

trenerka personalna,

Trenerka z wieloletnim doświadczeniem, otwarta, mająca dobry kontakt z podopiecznymi, a przede wszystkim wulkan pozytywnej energii.

Absolwentka Instytutu Kultury Fizycznej na Uniwersytecie Szczecińskim, wykwalifikowana instruktorka fitness ora trener personalny ze specjalizacją w treningu dla kobiet w ciąży, trener  zdrowego kręgosłupa i nauki pływania.

 Mistrzyni Polski i Świata w tańcu nowoczesnym w IDO. Propaguje zdrowy styl życia i motywuje do aktywności fizycznej w myśl zasady:

„ Bądź sprawny, Bądź zdrowy, Bądź Fit!”.

Od najmłodszych lat związana jest z tańcem, sportem i obecnie z fitnessem. Trenowała taniec nowoczesny, występowała między innymi w rewii, w musicalu  „ West Side Story”.

 Jako trener personalny prowadzi treningi kształtujące sylwetkę, treningi wzmacniające i redukujące tkankę tłuszczową oraz treningi prozdrowotne- zdrowy kręgosłup i aktywna ciąża. Propaguje zdrowy styl życia, układa plany treningowe i motywuje do aktywności fizycznej w mediach społecznościowych.

Jej motto brzmi: „ Ruch jest życiem- życie jest ruchem” (A. Senger)

Specjalizacja :

 1. Kobiety w ciąży i po porodzie.
 2. Kobiety pragnące schudnąć, zbudować siłę mięśniową.
 3. Mężczyżni pragnąćy schudnąć, zbudować siłę mięśniową.
 4. Kobiety i mężczyżni z problemami bólowymi kręgosłupa.
 5. Nastolatki / tancerki, które chcą rozciągnąć się do szpagadu, poprawić. mobilność.
Marzena Barszczewska

Marzena Barszczewska

office manager

Z wykształcenia socjolog, z zawodu księgowa. Jednak najwięcej radości i spełnienia przynosi jej praca z dziećmi, w którą wkłada całe serce i same pozytywne emocje. Otwarta na wszystkich ludzi; zawsze gotowa służyć pomocą i zrozumieniem. Preferuje zdrowy styl życia w połączeniu z aktywnością fizyczną i dużą dawką uśmiechu każdego dnia.